Aloitus

Kukoistus vaatii myös töitä

Kyse on yksinkertaisista perusasioista. Vasta kun on vastattu kysymykseen miksi, voidaan siirtyä kysymykseen mitä, eli varsinaiseen sisällöntuotantoon.

Kun brändin ydin on selvillä, voidaan valita markkinoinnin keinot ja sisällöt. Kiinnostavilla sisällöillä brändi tehdään näkyväksi ja ohjataan ihmisiä ostamaan toivottuja palveluita. Selkeän strategian avulla koko henkilöstö voi jakaa yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen sekä toiminnasta, että päämäärästä.

Kampanjasuunnittelu

Kampanjasuunnittelu voidaan tehdä joko medialähtöisesti tai ilman mediarajoitteita. Kampanjasuunnitteluun kuuluu mm. mediasuunnittelu, konseptisuunnittelu, visuaalinen ja tekstisuunnittelu sekä tuotannot, projektinhallinta ja mediayhteydet.

Konseptointi

Hyvä konsepti toimii mediassa kuin mediassa. Konseptointivaiheessa ideoidaan parhaat ja toimivimmat keinot ja viestit, joilla päästään kampanjalle asetettuun tavoitteeseen. Konseptisuunnittelu on se vaihe, jossa järkevät tavoitteet puetaan tunteita kutittelevaan muotoon.

Mediasuunnittelu

Olemme mielellämme apunanne myös mediasuunnittelussa. Autamme löytämään mediat, joissa toivottu sanoma saadaan parhaiten viestittyä kohderyhmällenne siten, että se aiheuttaa tavoitellun reaktion – oli tavoitteena sitten tunnettuus tai suora kauppa.

Strategia

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia kertoo mitä ovat yrityksen keinot menestyä kilpailussa, mihin aiotaan panostaa tulevaisuudessa, kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästään ja millä tavoin tehtyjä analyysejä aiotaan hyödyntää käytännössä. Hyvän markkinointistrategian pohjalta on helppoa luoda toimiva markkinointisuunnitelma.

Uudet yritykset

Lähtökohtana uuden yrityksen markkinointistrategialle on liikeidea ja toiminta-ajatus. Liikeidea on kuvaus yrityksen suunnitelmasta menestyä valitulla alalla ja se koostuu osatekijöistä
– kuka on teidän asiakkaanne?
– mitä lisäarvoa tuotteenne tai palvelunne asiakkaallenne tuo?
– ominaisuudet ja näkökulmat, joita haluatte korostaa?

Toiminta-ajatus määrittelee sen, miksi yritys perustetaan ja mikä on yrityksen toiminnan tarkoitus. Koska toiminta-ajatus muodostaa pohjan liiketoiminnan suunnittelulle, sitä kannattaa pohtia huolellisesti.

Jo toimivat yritykset

Vanhan, toiminnassa olevan yrityksen markkinointistrategia laaditaan tarkastelemalla rakennetta ja toimintaa. Tietojen pohjalta laaditaan suunnitelmat yrityksen ja sen toiminnan mukauttamisesta vastaamaan kysyntään, tarpeisiin ja kilpailuun.

Seuraavaksi laaditaan yritysanalyysi, jonka avulla saadaan selkeä yhteenveto yrityksen nykytilanteesta ja pystytään arvioimaan tulevia uhkia ja mahdollisuuksia. Yritysanalyysin avulla saatuja tietoja pystytään hyödyntämään markkinointistrategian laatimisessa.

Mistä markkinointistrategia koostuu?

Markkinointistrategia muodostuu seuraavista osa-alueista, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun ja näkyvyyden. Strategiaa myös päivitetään tarpeen mukaan, jotta pystytään vastaamaan markkinoiden mahdollisiin muutoksiin.

1. Markkinoiden kartoitus
Mitä olemassa olevat markkinat tarjoavat. Markkinoiden koko. Kilpailutilanne. Trendit.

2. Kilpailijoiden analysointi
Kilpailijoiden liiketoiminta, tuotteet, tarjonta, vahvuudet ja heikkoudet.

3. Oikea kohderyhmä
Tunnista nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaasi.

4. Viestin kiteytys
Asiakas odottaa hyvää palvelua ja selkeitä, perusteltuja vastauksia ostopäätöksensä tueksi. Enää ei myydä pelkästään tavaraa tai palveluja, vaan ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, odotuksiin ja ongelmiin.

5. Markkinoinnin tavoitteet
Markkinointi on tehokkaampaa, kun mietitään ensin miksi tehdään, ja valitaan sopivimmat keinot sen pohjalta.