MARKKINOINTISTRATEGIA

Markkinointistrategia kertoo mitä ovat yrityksen keinot menestyä kilpailussa, mihin aiotaan panostaa tulevaisuudessa, kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästään ja millä tavoin tehtyjä analyysejä aiotaan hyödyntää käytännössä. Hyvän markkinointistrategian pohjalta on helppoa luoda toimiva markkinointisuunnitelma.

UUDET YRITYKSET

Lähtökohtana uuden yrityksen markkinointistrategialle on liikeidea ja toiminta-ajatus. Liikeidea on kuvaus yrityksen suunnitelmasta menestyä valitulla alalla ja se koostuu osatekijöistä
– kuka on teidän asiakkaanne?
– mitä lisäarvoa tuotteenne tai palvelunne asiakkaallenne tuo?
– ominaisuudet ja näkökulmat, joita haluatte korostaa?

Toiminta-ajatus määrittelee sen, miksi yritys perustetaan ja mikä on yrityksen toiminnan tarkoitus. Koska toiminta-ajatus muodostaa pohjan liiketoiminnan suunnittelulle, sitä kannattaa pohtia huolellisesti.

JO TOIMIVAT YRITYKSET

Vanhan, toiminnassa olevan yrityksen markkinointistrategia laaditaan tarkastelemalla rakennetta ja toimintaa. Tietojen pohjalta laaditaan suunnitelmat yrityksen ja sen toiminnan mukauttamisesta vastaamaan kysyntään, tarpeisiin ja kilpailuun.

Seuraavaksi laaditaan yritysanalyysi, jonka avulla saadaan selkeä yhteenveto yrityksen nykytilanteesta ja pystytään arvioimaan tulevia uhkia ja mahdollisuuksia. Yritysanalyysin avulla saatuja tietoja pystytään hyödyntämään markkinointistrategian laatimisessa.

MISTÄ MARKKINOINTISTRATEGIA KOOSTUU?

Markkinointistrategia muodostuu seuraavista osa-alueista, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun ja näkyvyyden. Strategiaa myös päivitetään tarpeen mukaan, jotta pystytään vastaamaan markkinoiden mahdollisiin muutoksiin.

1. Markkinoiden kartoitus
Mitä olemassa olevat markkinat tarjoavat. Markkinoiden koko. Kilpailutilanne. Trendit.

2. Kilpailijoiden analysointi
Kilpailijoiden liiketoiminta, tuotteet, tarjonta, vahvuudet ja heikkoudet.

3. Oikea kohderyhmä
Tunnista nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaasi.

4. Viestin kiteytys
Asiakas odottaa hyvää palvelua ja selkeitä, perusteltuja vastauksia ostopäätöksensä tueksi. Enää ei myydä pelkästään tavaraa tai palveluja, vaan ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, odotuksiin ja ongelmiin.

5. Markkinoinnin tavoitteet
Markkinointi on tehokkaampaa, kun mietitään ensin miksi tehdään, ja valitaan sopivimmat keinot sen pohjalta.

Takaisin edelliselle sivulle.